2021. Január 24. Vasárnap Pál napja van.
Kezdőlap Beköszönő Nagykunság Nagy-Sárrét Hajdúság - Hortobágy A hét képe A Farkas család naplója Háromföldi Ki KicsodaEmlékek, történetek... Fotoalbum

2020
2021-01-06 15:51:54

... kunsági magyar, sőt kisújszállási származású Karikó Katalin (a képen), aki a Pfizer-BioTech gyógyszer-fejlesztésében vállalt oroszlánrészt, olyannyira, hogy nyugati források Nobel-díj várományosaként emlegetik....

Nagykunság

2012-08-02 10:17:58

nagybanadavid.jpgKiállításmegnyitó lesz Berekfürdőn 2012. augusztus 3-án, pénteken 17:00 órakor a Bod László Művelődési Ház kiállítótermében. Hajduk Mónika festőművész és Nagy Bana Dávid szobrászművész közös kiállítását láthatják az érdeklődők 2012. augusztus 26-ig munkanapokon 8-16 óra között. (forrás:berekfurdo.hu)

2012-07-31 16:25:54

luk__csj__zsef.jpgSzomorú hír érkezett nemrég el hozzánk: Lukács József - mindnyájunk kedvelt és szeretett Jóska bácsija- örökre eltávozott közülünk. Hosszan tartó, nehéz betegség támadta meg Őt is - mint oly sokakat manapság. Mi, akik tudtuk ezt, nagy aggódással figyeltük küzdelmét.  Csöndes türelemmel, és méltósággal viselte terheit. Egyedül a tartása és a tekintete árulkodott néha arról, hogy rosszabbul van - szavai soha. Régóta ismertük Őt, és élveztük művészetét. Nagy igényesség, a maximumra való törekvés jellemezte mindig a munkáját. Családunkkal mi is sokat hallgattuk és élveztük művészetét. Tiszta, értékes zenét hallhattunk mindig tőle. Ez nemcsak nekünk, berekieknek volt élvezetes, hiszen nyaranta nagyon sok fürdővendég kérte és dicsérte zenéjét. Nem tudom, milyen lehet a zenészek élete - feltételezhetően nagyon nehéz, mint minden olyan emberé, akinek sok különféle emberrel kell bánni.   Bizony, többször voltam tanúja annak, hogy nyeglén, tiszteletlenül beszéltek vele, de Ő mindig higgadt és udvarias maradt.  Egyedül a szemébe ült ki ilyenkor a néma fájdalom... Még idén tavasszal is - nagy örömünkre - bizakodó volt, jobban érezte magát. Erősebbnek láttuk, és telve reményekkel. Azt hittük akkor, ez így marad. Istennek azonban más terve volt Vele, mert végül is csak magához szólítatta hűséges, megfáradt szolgáját. Drága Jóska Bácsi, köszönjük a kedvességet és figyelmet, köszönjük a sok - sok szép zenét, amivel  oly sok év alatt  minket megajándékozott.  Lelkünkben ez a zene mindig szólni fog...Küzdelmes élete után Isten adjon örök jutalmat, nyugodjon békében. Őrizze emlékét a megtartó Idő...Írta: R.G. (forrás:berekfurdo.hu)

2012-07-20 07:42:02

berekfurdo2.jpgBereki Vigasság címmel nagyszabású programsorozat várja a fürdőzni és szórakozni vágyókat 2012.08.03 és 08.05 között a Nagykunság szívében, a hangulatos kis településen, Berekfürdőn. Családi és gyermek, valamint zenei programok. Színes műsorok széles választéka, este koncertek és előadások várják a látogatókat augusztus első hétvégéjén. Napközben: Hagyományőrző programok, Szovjet veterán autók kiállítása, Gyermekműsorok, Főzőverseny, Fürdővárosok, Strandfoci Grand Prix Kupadöntő. Péntek este:Tóth Gabi - megasztár, Bon Bon élő koncert. Szombat este: Kocsis Tibor - 2011 X-Faktor győztese, Somogyi András humorista, Magna Cum Laude élő koncert. (forrás:berekfurdo.hu)

2012-07-18 13:34:25

kalasz.jpgI.Nagykun Kalász Ünnep 2012. július 21. szombaton Berekfürdő, Megbékélés Háza Konferencia termében, 10:00  órakor Kalász, avagy (a) mi magunk  - Konferencia a kalászról, magról, magunkról. A rendezvény védnöke: Varga Mihály tárca nélküli miniszter. Program: Köszöntő, majd Megzenésített versek - Kocsis Csaba – énekmondó előadásában, Dr. Racs Csaba – az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanárának  előadása, „A mag és a magvető” - Jókai Anna – Kossuth-díjas író előadása, Csikos Sándor – kunkapitány, érdemes művész szavalata. Az ünnepség után találkozás Jókai Annával, beszélgetés az új könyvéről, dedikálási és vásárlási lehetőség. Ugyan ezen a npon a Berekfürdő-i Termál- és Strandfürdőben 10:00 órától  - Kalász –és  csuhéfonó  bemutató a Kalász -és Csuhéfonó k Baráti Társasága Egyesület közreműködésével, majd 12:00 órától- Kunsági Molnárételek  kóstolója,a Karcagi Ízőrzők  Klubja  és a Nimród Bioszálloda részvételével. 15:00 órától - „Zöldlevelecske,  falevelecske” címmel a Tolcsvay-Trió koncertjére kerül sor. (forrás:berekfurdo.hu)

2012-07-13 07:29:37

_ONJUEJ.jpg
Szatmár - Berekben címmel Nyírcsaholy község mutatkozik be kulturális és gasztronómiai különlegességeivel 2012. július 14-én szombaton 14:00 órától Berekfürdőn a Termál és Strandfürdőben, ahol  találkozhatnak a Pálinka Lovagrend tagjaival, a Szatmár Táncegyüttes táncosaival és a Nelson együttessel. Lesz pálinka és lepcsánka kóstoló. (forrás:berekfurdo.hu)

2012-06-27 12:26:42

birkap__rk__lt.jpgIdén is június utolsó szombatján rendezik meg a XIV. Karcagi Birkafőző Fesztivált. Az ezerévesnél régebbi kun-kazah rokonság jegyében a miniszter újra megnyitja a kazah tiszteletbeli konzulátust a karcagi önkormányzat épületében. A XIV. Kar­ca­gi Bir­ka­fő­ző Fesz­ti­vál a ha­gyo­má­nyos népi étel, a bir­ka­pör­költ ké­szí­té­sé­nek ver­se­nye. A haj­dan nem­ze­ti ele­del­nek szá­mí­tó bir­ka­hús fo­gyasz­tá­sa mára alább­ha­gyott, de az Al­föl­dön ma is nép­sze­rű­ek a bir­ká­ból ké­szült éte­lek. Mint­egy 200 csa­pat ne­ve­zett be az idei ver­seny­re, a győz­tes­nek Benke Lász­ló, négy­sze­res olim­pi­ai baj­nok mes­ter­sza­kács adja át a fő­dí­jat. A Szel­le­mi Kul­tu­rá­lis Örök­ség Nem­ze­ti Jegy­zé­kén is sze­rep­lő kun­sá­gi bir­ka­pör­költ fesz­ti­vál azon­ban nem­csak gaszt­ro­nó­mi­ai ese­mény: tisz­tel­gés a tör­té­nel­mi vi­ha­rok el­le­né­re meg­őr­zött pász­tor-élet­for­ma és pász­tor­mű­vé­szet ér­té­kei előtt. A ren­dez­vényt a vi­dék­fej­lesz­té­si mi­nisz­ter nyit­ja meg tíz óra­kor a kar­ca­gi Mú­ze­um­park­ban, Varga Mi­hály mi­nisz­ter és Dobos Lász­ló kar­ca­gi pol­gár­mes­ter tár­sa­sá­gá­ban. A fesz­ti­vál dísz­ven­dé­ge az idén Szé­kely­ke­reszt­úr lesz. A ven­dé­ge­ket kéz­mű­ves- és nép­mű­vé­sze­ti be­mu­ta­tók­kal vár­ják, a ki­ra­ko­dó­vá­sá­ron kéz­mű­ves élel­mi­sze­re­ket, ma­gyar ter­mé­ke­ket kí­nál­nak. A kar­ca­gi Kos­suth téri park­ban fel­épí­tik a haj­da­ni pász­tor­szál­lás haj­lé­ka­it, be­mu­tat­ják a tér­ség­ben tar­tott juh­faj­tá­kat, a gyap­jú­fel­dol­go­zás mód­ját, esz­kö­ze­it. Népi já­té­kok­ra, erő­pró­bák­ra vár­ják a leg­if­jab­ba­kat, akik­től a ha­gyo­mány élet­ben tar­tá­sát re­mé­lik a még sze­mé­lyes em­lé­ke­ket őrző öre­gek, s a tu­da­tos ér­ték­men­tők. A Nagy­kun lá­to­ga­tó­köz­pont­ban att­rak­tív ki­ál­lí­tást lát­hat­nak az ér­dek­lő­dők a kunok tör­té­nel­mé­ről, a kun ha­gyo­má­nyok­ról. A temp­lom elől ekhós sze­ke­rek in­dul­nak a város ne­ve­ze­tes­sé­ge­i­hez és mű­em­lé­ke­i­hez. Dél­után a mi­nisz­ter át­ad­ja Hor­váth Lász­ló or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­nek, a Nem­ze­ti Lovas Stra­té­gia kor­mány­biz­to­sá­nak tisz­te­let­be­li kazah kon­zu­li ki­ne­ve­zé­se al­kal­má­ból a meg­bí­zó­le­ve­lét. A né­hány éve be­zárt kazah tisz­te­let­be­li kon­zu­lá­tus a jö­vő­ben ismét a kar­ca­gi pol­gár­mes­te­ri hi­va­tal­ban mű­kö­dik. A kazahok a magyarokat közeli rokonaiknak tartják, működő gazdasági kapcsolatok élnek a két or­szág kö­zött. Nur­szul­tan Na­zar­baj­ev kazah el­nö­köt tisz­te­let­be­li kun­ka­pi­tánnyá avat­ta né­hány éve a ma­gyar Kun­szö­vet­ség. A nomád pász­tor­ko­dás ha­gyo­má­nya­it mind­két nép őrzi. (forrás: m70.hu-VM)

2012-06-19 14:28:36

t__z.jpgSzent Iván-éji tűzugrás és táncház lesz a karcagi Nagykun Látogatóközpont udvarán (Karcag, Táncsics krt. 46.) 2012. június 23-án, szombaton 20-24 óráig. Vezeti: Nagy Emese, a talpalávalót a Pipás népzenei együttes húzza. Jegyárak: felnőtt: 500 Ft, gyermek (3 éves kortól), diák, nyugdíjas: 200 Ft.  Jegyek válthatók elővételben a Déryné Kulturális Központban vagy a helyszínen.

2012-06-19 11:21:09

k__rmendik__nyv.jpg
A Barbaricum Irodalmi Könyvműhely, a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ valamint a Kunhalom Polgári Kör tisztelettel és szeretettel hívnak minden érdeklődőt 2012. június 22-én, pénteken délután 17 órakor kezdődő könyvbemutatóra, amelyen Rideg István nyugalmazott magyar-történelem szakos középiskolai tanár Körmendi Lajos világa első kötet Körmendi Lajos pályakezdése(1964-1981) című könyvét mutatják be a Déryné Kulturális Központ emeleti dísztermében. Közreműködnek: Sarusi Mihály József Attila-díjas író és Alexa Károly József Attila-díjas irodalomtörténész, az Életünk folyóirat főszerkesztője.

2012-06-12 13:24:46

bagameri_csaladi_fesztival_kisujszallason.jpg2012. június 17, vasárnap Kisújszálláson a Papi Lajos Alkotóházban, a Nagykun klubban és a  Kossuth Lajos Általános iskolában (Főbejárat a Papi Lajos Alkotóház felől) Belépő: 14 éves korig 200 Ft, 14 éves kortól 500 Ft. 10 órától folyamatosan, egész nap: Ingyenes ugrálóvárak (focicsúszda, elvarázsolt kastély, légpárnás ugráló, ugráló piciknek)  babakuckó, kézműves helyszínek, szalmaház, emlékfotó készítése Süsüvel és „családjával”,  Süsü megmérettetései Toma és Csapata furfangjaival, Tekergőtér, modellező sátor, airsoft sátor, arcfestés, hennafestés, buborék varázs, KÖKE sátor, bajvívós játékok a Szabad Lovagok Rendjével, elektromos autópálya, tombola, szerencsekerék, játszó kamion, póni lovaglás, pónifogatozás, lufihajtogatás, Csukás meseszoba, FISCHER TIP bemutató, 10 óra: Kézműves játszóház a Nagykun klubban pont gyűjtéssel, 10.30 óra: Mazsorett bemutató – a túrkevei és kisújszállási mazsorett csoportok fellépése, Kisújszállási gyerekek ugrálóköteles műsora, 11.30  óra: Modellező bemutató, A Kisújszállási Modellező Klub bemutatója, 12.30 óra: Aszfaltrajz verseny, színpadi versenyek, 14 órától a Nagykun klubban: A fegyverneki pORCZYjó csoport Furfangos Péter c. mesejátéka, A Kereplő Családi Színház Ludas Matyi c. mesejátéka, 15.30 óra: A MEGASZTÁR döntős SZŰCS ÁDÁM műsora, A műsorban vendégként szerepel Nagy Renáta a Csillag születik elődöntőse, 16.30 óra: QUANTUM XXL (CSILLAG SZÜLETIK), 17.15: Dalma Dance Club, 18 óra: CARAMEL. Bővebb információ: www.muvhazkisujszallas.hu, Művelődési és Ifjúsági Központ 59/610-530

2012-06-11 17:03:24

git__r.jpgA tavalyi hatalmas sikerre való tekintettel a 2012-ben ismét megrendezésre kerülő Tehetségkutató Fesztiválra várják a kedves jelentkezőket. Az előadók szakmai zsűri előtt mutathatják be tehetségüket, valamint idén már közönségdíj elnyerésére is lehetőség nyílik, tehát érdemes a rajongótábort is megmozdítani a közönségszavazatok és a baráti hangulat növelése érdekében. Díjazás: 1. hely: 25 000 Ft + Kupa+ Oklevél, 2. hely: 15 000 Ft + Oklevél, 3. hely: 10 000 Ft + Oklevél, + közönségdíj!+ további fellépési lehetőségek! Jelentkezés: A berekberendezve@gmail.com címre küldött üzenetben, aminek ajánlott tartalma: - a zenekar és a tagok neve, hangszere, - stílus megjelölése, - zenekar székhelye, - rövid leírás a zenekarról, - esetleges technikai igények. Jelentkezési határidő: 2012. június 21.
Az eredményhirdetés után további fellépők szórakoztatják a nagyérdeműt! 

Oldal : 123456789101112131415
161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445
464748495051525354555657585960
616263646566A J Á N L Ó


Dorinette Műhelye

www.facebook.com/Dorinette